Home

Doplňování zájmena já

1. já: 1. ty: 1. - 2. mě, mne: 2. tě, tebe: 2. sebe : 3. mi, mně: 3. ti, tobě: 3. si, sobě: 4. mě, mne: 4. tě, tebe: 4. se, seb Skloňování zájmena já. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části Zájmena: Skloňování - zájmeno já, my (1) 01b: Zobrazena cvičení 1-10 (10 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Test: Skloňování zájmena já 1. Vydáno dne 04.02.2012 od Jana Skřivánková. Zájmeno já dává svými tvary mnohým pořádně zabrat. Vyzkoušejte si, jak jste na tom Vy Procvičování zájmen - tvary mě a mně VII, Doplňování slov II, Zájmena - osobní, vztažná, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis

Zájmena mají svůj specifický pravopis, proto jsme se rozhodli se na něj více zaměřit. Používat zájmeno jenž je velmi obtížné, ale můžete díky němu neopakovat často užívané zájmeno který.Vyzkoušejte náš test a připravte se na školní diktát Druhy. 1) Osobní. já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se. 2) Přivlastňovací. Přivlastňují skutečnosti osobám. můj, tvůj, jeho, její. Procvičování zájmen mě a mně , Doplňování slov II, Zájmena - osobní, vztažná, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Já tam nahoru ale určitě nedosáhnu. Byli jsme okouzleni jejich přepychově zařízeným domem. Zítra k nám přijede na návštěvu teta Mirka. Poznámka na Hugovo chování neměla vůbec žádný vliv. Nelze číst knížku, jíž chybí většina stránek. Odeslat ke kontrole on-lin

Skloňování zájmen - já,ty,se,my,vy,ná

 1. Při skloňování zájmena já píšeme mě ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6. pádě. Jako pomocníka pro rychlé určení si můžeme vzít Vaška. Místo slova mě/mně dáme do věty Vaška a podle počtu slabik v jeho jménu snadno poznáme, zda máme psát mě, nebo mně
 2. Pamatuj: v 2. a 4. pádě - mě, v 3. a 6. pádě - mně. Zeptal s
 3. Jiná zájmena mají pro všechny tři rody tvar stejný; ta se nazývají bezrodá (jedná se o zájmena 1. a 2. osoby a zvratné zájmeno: já, ty, my, vy, se). Zájmena kdo, co rovněž nerozlišují rod, nýbrž jen zda jde o osobu nebo věc. Bezrodá zájmena mají své zvláštní skloňování
 4. Osobní zájmena a sloveso být - jednoduše a přehledně (včetně příkladů vět: oznamovací, tázací, záporné
 5. PRAVIDLA - Tabulka skloňování zájmena jenž . Zájmeno jenž je synonymní tvar k zájmenu který. Pro novináře i spisovatele je jeho znalost podstatná, jelikož zamezuje nadbytečnému užívání právě zájmena který. Avšak je potřeba znát jeho správné tvary, ve kterých Vám pomůže následujicí tabulka
 6. Urči druh vyznačeného zájmene ve větě. Pak stiskni KONTROLA. Jeho písmo je úhledné

Opiš si do sešitu tvary zájmena JÁ. Vypiš z vět zájmena: To se vám jen tak nepovede. O těchto problémech bychom tady raději nemluvili. Rodičům i sobě jsem udělal radost dobrou známkou. Všechny věci sbalte do jedné velké tašky. Před obchodem jsem potkal tuté Osobní zájmena Osobní zájmena představují uzavřenou skupinu výrazů, do které se řadí tato slova: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se. Jejich funkcí je označovat role v komunikaci a odkazovat. Zájmeno já označuje mluvčího, zájmeno ty adresáta. Zájmena ona, ona, ono označují předmět komunikace

Skloňování zájmena já

Vyhledej zájmena: Všichni se na něho těšíme. On to neudělal schválně. Poradili mu to kamarádi. Jejich kočka je Micka. Bez mého svolení s ním ven nepůjdeš. Rozhodni se sama, ty musíš vědět, co je správné. Kterého psa bys chtěla? Já nemám ráda tyhle výmluvy. Mám takový divný pocit. Před našim Český jazyk. Druhy slov a vět: Hlásky: Jména podstatná,: Písmena: Předložky a předpony: Skloňování: Skupiny bě, pě,: Slabiky: Slova.

Vyjmenovaná slova po M - Procvičování vyjmenovaných slov M, rozsáhlá sbírka příkladů, mnoho způsobů procvičování, doplňovačky, diktáty, hry. Atraktivní forma zpracování zájmena bezrodá (např. já, ty se, my, vy, co,) Vzory zájmen. Zájmena skloňujeme podle tvrdého vzoru ten a.

Zájmena lze rozdělit podle trojího typu skloňování: Zájmena bezrodá mají zvláštní skloňování ( já Rodová zájmena, která mají skloňování adjektivní podle vzorů přídavných jmen mladý a jarní např.. Podstatná jména: mix. Skloňování podst. jmen. Silné skloňování podst. jm Zájmena - procvičování Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/9. ročník Datum vytvoření : Září 2012 Anotace: Procvičování zájmen - určování druhu, osmisměrka, doplňování do vět, skloňován

Úterý: zájmeno JÁ- učit se skloňovat zájmeno já- do školního sešitu vypracovat cvičení 112/10 a 112/9 (určujte si pády - př. Zeptal se koho, čeho? - 2. pád = mě) Středa: Zájmeno SEBOU - do pamatováku zapsat: SEBOU - týká se podmětu, mé osoby, mého těla (např. škubat sebou - svým tělem; Kapr sebou ve vodě házel. Zájmena.notebook 2 January 13, 2015 Metodika: str.č.3 ­ luštění křížovky str.č.4 ­ informativní stránka str.č.5 ­ určování druhu zájmen str.č.6 ­ doplňování osobních zájmen str.č.7 ­ tvary zájmena já str.č.8 ­ osmisměrka přivlastňovacích zájmen str.č.9 ­ skládání zájmen ukazovacíc Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - zájmena, druhy zájmen, doplňování zájmena mně/mě s nápovědou, psaní zájmena my/mi, psaní tvaru s sebou/sebou, psaní i/y v tvarech zájmen my/vy, vyhledávání sloves a příslovcí, práce s chybou, přepis textu

Zájmena 1/ Vyhledejte v textu zájmena a určete jejich druh. Zájmena zapište do tabulky za textem. Korejský lidový vypravěči vypravují takovouto pověst: Přišel chudák k boháči a říká: Hleď, mám hlad. Já i má žena i moje děti. Děláme pro tebe, a to, co uděláme, patří tobě. Máš dost, máš mnohokrát víc Pro skloňování vztažného zájmena jenž je důležité si uvědomit jakého rodu a čísla je podstatné jméno, k němuž se jenž vztahuje, a v jakém pádu dané zájmeno má být. V následující tabulce lze najít správný tvar právě pro určení těchto tří kritérií (číslo, rod, pád) ČÍSLO

Seznam cvičen

Doplňování do textu Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části 2. Vyhledej zájmena a urči jejich druh. Víte vy vůbec, kdo je můj nejlepší kamarád? Není to jen tak leckdo. Naši mi ho koupili k narozeninám. Kdo mohl tušit, že se z takového drobečka vyklube něco tak velikého? Žádný kluk z naší třídy nemá takového přítele jako já Přísloví je ustálený stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Tyto jsou vyjádřeny buď přímo, nebo obrazně. Pro snadnější zapamatování má často podobu rýmovaného dvojverší. Přísloví tvoří součást lidové slovesnosti Psaní tvarů zájmena JÁ Pracovní listy slouží k procvičení učiva o zájmenech. Žák je bude v textu vyhledávat, třídit podle druhu a přiřazovat tvary zájmena JÁ k daným pádům. Zároveň si procvičí psaní dopisu a adresy. Procvičování Pracovní list pro žáky 5. ročníku, ve kterém si procvičí zájmena zajímavou.

Test: Skloňování zájmena já 1 - Moje čeština - Čeština na

Anglické 'možná' Marek Vít | 12. 11. 2020 | komentáře: 20 Článek o tom, jak vyjádřit, že je něco možné, pravděpodobné, že se něco asi stane apod Zájmena pro 6. ročník - hodina v programu ActivInspire, co to jsou zájmena, druhy zájmen, skloňování zájmena já, Slova vyjmenovaná a příbuzná - prezentace k procvičování vyjmenovaných slov v 6. ročníku, doplňování i/y, hledání slov příbuzných, hra kufr

Já a můj svět Třídy 1. třída Abeceda, písmena Angličtina - slovní zásoba Zájmena - druhy - názvy. od 30,00 Kč . Produkt obsahuje varianty. doplňování... od 40,00 Kč . Produkt obsahuje varianty. Detail produktu. Přídavná jména - vzory - hexagon. od 30,00 K Vztažná zájmena angličtina Vztažná zájmena (Relative Pronouns) - SoGood Languages . Procvičování zájmen mě a mně , Doplňování slov II, Zájmena - osobní, vztažná, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury. Rychlost. Vytvořte unikátní pravopisné cvičení během 15 vteřin. A to s libovolnou obtížností a počtem vybraných jevů. Poté jen cvičení uložíte, vytisknete a hned může vaše dítě procvičovat (jak pravopis, tak psaní rukou)

Procvičování zájmen - tvary mě a mně VII O češtině

 1. AJ pracovní list č. 1- sloveso LIKE, osobní zájmena JÁ, TY - tvoření, čtení a překlad vět pracovní list č. 2 - procvičování barev Jazyková výchova - pracovní list samohlásky - doplňování krátkých a dlouhých samohlásek do slo
 2. sloves, skloňování zájmena já, hledání kořene slova, podmětu a přísudku, doplňování slov opačného významu, spisovných slov, třídění slov podle počtu slabik a mnoho dalších. 15 druhů úkolů: Podtrhávací hry. Kliknutím myší na ikoně tužky aktivujete podtrhávání. Slovíčko podtrhnete tak, že na něj.
 3. Jednotlivé strany představují jednotlivá osobní zájmena (1 ‒ já, 2‒ ty, 3 ‒ on/ona/to atd.). Student si hodí kostkou a určí si tak osobu, se kterou má pracovat. Lektor mu může jednoduše říct infinitiv slovesa a student vytvoří správnou formu

Test - pravopis zájmena jenž (14

 1. - doplňování pravopisných jevů (výběrem zněkolika variant) - správnost je vyhodnocována okamžitě, u chybných zadání se objeví zdůvodnění jevu Skupiny -bě, -pě, -vě, -mě - 9 cvičení na jednotlivé skupiny + 1 na tvary zájmena já + 5 souhrnných cvičen.
 2. ulé Přípravy ( Uč. str. 122/ tabulka) Tvary zájmena TY a.
 3. - doplňování i/y do koncovek podstat.jmen - určování vzorů - zkušební diktát. Byl zadán DÚ. 2.2.2015: Podstatná jména. prac. list na podstatná jména rodu středního, na známky byla spojení: na pol-průmyslové odvětv-těžkými bidl-proplouvat zdymadl-opatřit čísl-s uměleckými díl-pádlovat vesl-v tichém rákos.

Odpovědi a pomůcky: 1. Jednou - kdysi, jeden - nějaký, milion - mnoho. 2. Jedná se o pozůstatky tzv. dvojného čísla (duálu). Stará čeština znala číslo jednotné (jeden člověk, věc apod.), číslo dvojné (dva lidé, dvě věci) a číslo množné (více než dva lidé, věci) Co přesně dostanete: Kartičku se zadáním úkolu a kartičku s názvem pomůcky, kartičku Na co si dát pozor, tři karty pro doplňování, 36 kartiček pro přikládání do prázdných míst (kromě zalaminování podlepené tvrdým papírem pro snazší manipulaci), tři kartičky s kontrolou (doporučujeme dát do obálky nebo. * potom věty přepiš do žlutého sešitu a doplňuj přivlastňovací zájmena (př. my, his, her, our.....) - nápověda v červeném sešitě, nejprve si věty říkej česky, pomůže Ti to při doplňování * uč s.19/7 - i toto cvičení napiš do žlutého sešitu, tentokrát přivlastňuješ pomocí ´s, píšeš celé věty. př 2.Pádová zájmena (předmětová zájmena) Jsou to taková zájmena, ve kterém si nejdříve poslechněte správnou výslovnost kliknutím na zájmeno a pak si vyzkoušíte doplňování (Easter) a já mám pro Vás speciální úkol

(Ale jsem opravdu šel na nákup.) But I did study. (Ale se opravdu učil.) But he did come late. (Ale on opravdu přišel pozdě.) Když ale zapomenete dát DID do otázky nebo záporu nemusí vám posluchač rozumět. Grafické znázornění minulého prostého času Procvičovací cvičení = Minulý prostý čas pro level A1. najdi přípravu Zde naleznete metodicky ověřené výukové materiály pro interaktivní tabule ActivBoard. Přípravy byly vytvořeny pedagogy partnerských škol v rámci projektů ESF-OPVK 1.1 a 1.

Učírna - Druhy zájme

 1. 30 hexagonů, 180 kartiček k přiřazování a procvičování pravopisu po obojetných souhláskách B,L,M,P,S,V,Z - 4 x hexagon doplňování y,ý,i,í, F- 2x hexagon -y,
 2. QUIZIZZ- tento kvíz je velký opakovací kvíz k 1. lekci, zahraj si ho a napiš celé tvoje jméno, kvíz tě vyzve, já uvidím, kdo jak pracoval, kolik udělal chyb a podobně, poznamenám si to k sobě do klasifikace. Platnost do 1.11
 3. átory patří například zájmena přivlastňovací (my, your ) či ukazovací (this, that). Nulový člen má své specifické použití, takže jej zatím ponecháme stranou. Účelem deter
 4. POZOR na zájmeno JÁ! 2. a 4. pád MNE, MĚ testy trojúhelník velká násobilka velká písmena Vyjmenovaná slova víceletá gymnázia výklad všeobecné testy zlomky zájmena základní pojmy Základní stránky český jazyk čárky ve vět.
 5. uč str 134/cv 2, 3 školní sešit, cv 1 - skloňování zájmena já - umět. Čtení - str. 84 - 101 . 18. 5. 2020 - 22. 5. 2020. PS - str 70, 71, 79 a 80 . Test z Čj už tento týden nebude . Test 13. 5. 2020 . 1) Vyčasujte sloveso SPÁT ve všech časech a osobách ( já, ty, on, .) 2) Vyskloňuj podstatné jméno PES v čísle.

Do sešitu napsat a naučit: str. 111 zájmena - JÁ, TY, SE - zpaměti . Učebnice str. 112 - 113 (cvičení doplnit na fólii/papír/ofotit a děti doplní/ústně) Učebnice str. 112/12 - do sešitu, PS str. 51 . Číst + dělat zápisy do Č str.102, přečíst si tabulku - druhy zájmen a str. 103 - zájmena já, ty . Probereme na Meet v úterý. Dnes se dívejte na Tv UčiTelka na Rozlišujeme skupiny mě/mně, bě/bjě, vě/vje, pě, nebo na. Také, musím pochválit všechny, kdo poslali šifrované přísloví a užili si to STR.27/1 při doplňování si klidně otevři sešit nebo učebnici na str. 103, abys napsal(a) správný tvar zájmene já. Splň úkoly a),b), c), d. Prosím OFOTIT A POSLAT . ÚTERÝ. Pokračuj v pracovním sešitě ve včerejším učivu. Připomeň si, co je podmět vyjádřený, nevyjádřený a všeobecný. PS 27/2, 3, 4 Anotace: Zájmena (1) Druhy zájmen, doplňování tvarů osob. a přivl. zájmen do vět. Ohebné a neoh. slov.druh Já jsem Grétka. čeština. slovenčina; Zažij radost s češtinou. 1.ROČNÍK 6-7 let 2. ročník 7-8 V Vyjmenovaná slova po Z Vyjmenovaná slova souhrn Doplň i í y ý souhrn Najdi podstatná jména Najdi přídavná jména Najdi zájmena Najdi číslovky Najdi slovesa Najdi příslovce Najdi předložky Najdi spojky Najdi částice.

Procvičování zájmen mě a mně O češtině

Cvičení na zájmena

Psaní ě - Procvičování online - Umíme česk

 1. Nezaměřujeme se jen na správné doplňování odpovědí, přinášíme také 8 zábavných her, například na řady vyjmenovaných slov, pádové otázky, měkké a tvrdé souhlásky. Kromě her a cvičení jsme pro Vás zpracovali také vysvětlení dané látky (ilustrované přehledy vyjmenovaných slov (včetně rozsáhlé databáze.
 2. Žák procvičí koncovky podstatných a přídavných jmen a tvary zájmena já a sebou. ID: 59745 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 5.ročník Age: 10-11 Main content: Procvičování učiva Other contents: Add to my workbooks (6) Doplňování U - Ú - Ů.
 3. ZÁJMENA - doplň mě/mn
 4. Co jsou Zájmena? (osobní, přivlastňovací, ukazovací
 5. Anglická osobní zájmena a sloveso bý

Skloňování zájmena jenž/jež v přehledné TABULCE

Přivlastňovací zájmena - Help for English - Angličtina na

 • Hodnoty a výchova.
 • Jak zjistit s kym si pise na messengeru.
 • Vysokokmeny prodej.
 • Washington capitals logo.
 • Retro music hall vstup od 18.
 • Platba kartou v zahraničí česká spořitelna 2019.
 • Jak krást obleceni v obchode.
 • Roční zúčtování daně sleva na studenta.
 • Ncr pokladna.
 • Zeleninové placičky bez mouky.
 • Vysavač podlahový.
 • Autolak ve spreji skoda.
 • Živnostenský úřad praha.
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika dálkové studium mladá boleslav.
 • Flint čokoláda.
 • Nejlepší auto nižší střední třídy 2016.
 • Ibuprofen 400 dávkování.
 • Císařská konírna otevírací doba.
 • Větrání peřin.
 • Balík do turecka.
 • Www geek com watches.
 • Iphone 5s touch id nelze aktivovat.
 • Pizděc vyznam.
 • Hello my friend.
 • Fyzická závislost.
 • Pouliční lampa bazar.
 • Nedostatek kyseliny močové.
 • Úrazové pojištění 5 plus.
 • Zavírací nože brno.
 • Scoring hypotéka.
 • Toasty na pánvi.
 • Vysavač na listí recenze.
 • Dvířka pro psy s čipem.
 • Newyorská romance csfd.
 • Blender.
 • Ryan reynolds filmy 2017.
 • Hotel kolštejn recenze.
 • Postav ycz.
 • Www geek com watches.
 • Stefanie lazy town now.
 • Krkonose ski areal.