Home

Evapotranspirace význam

evapotranspirace - ABZ

Význam: výdej vody v podobě vodní páry z rostlin . Komentáře ke slovu evapotranspirace » přidat nový komentář. upresneni: neregistrovaný - kick: 15.03.2006 09:28 » reagovat. ne-e, evapotranspirace je celkový výpar (fyzikální = evaporace + fyziologický = transpirace) > Transpirace je výdej vody povrchem rostlin, respektive listem.Je ukončením tzv. transpiračního proudu, který vede vodu z kořenů cévními svazky do listů.Je to pasivní odpařování vody, takže se jedná o zcela pasivní děj. Na transpiraci má vliv slunečné záření a proudění vzduchu

Význam slova evapotranspirace ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny a nemčiny. Slovník cizích slov dáváme slovům význam.. Význam evapotranspirace v hydrologické bilanci malého povodí Cíle práce Cílem práce je porovnat různé metody stanovení složky evapotranspirace a zhodnotit roli evapotranspirace v hydrologické bilanci malého povodí. Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje Práce bude zahrnovat rešeršní a aplikační část

Transpirace - Wikipedi

Evapotranspirace: Určitě jste se také setkali s pravidlem, že zalévat, kropit, zavlažovat a rosit se má buď ráno nebo večer. V pravé poledne se v teplém půlroce totiž až 10 % vody rovnou vypaří a to jak z povrchu rostlin tak z půdy. Více informací naleznete v našem článku Určitě jste se také setkali s pravidlem, že zalévat, kropit, zavlažovat a rosit se má ráno nebo večer. V pravé poledne se v teplém půlroce totiž až 10 % vody rovnou vypaří, a to jak z povrchu rostlin, tak z půdy. Evapotranspirace je fyzikální proces, kterým se voda z kapalného či tuhého stavu přeměňuje na [ Význam ET v angličtině Jak bylo uvedeno výše, ET se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Evapotranspirace. Tato stránka je o zkratu ET a jeho významu jako Evapotranspirace. Uvědomte si prosím, že Evapotranspirace není jediný význam pro ET

Základní význam takto určené evapotranspirace tkví v jejím dalším využití při řešení otázek aktuální evapotranspirace. Evapotranspiraci jakékoliv plodiny za standardních podmínek určíme jako součin referenční evapotranspirace a tzv. bezrozměrného koeficient Význam vody pro lidstvo Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Změnou evapotranspirace (např. změnou land-use) Výpar se může zvýšit nebo snížit (les vs. pastvina, pastvina vs. zavlažovaná pole atd.

Výkladový slovník (význam cizích slov) Pro výraz evapotranspirace bylo nalezeno významů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0) Význam evapotranspirace v hydrologické bilanci malého povodí Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora Význam ETP v angličtině Jak bylo uvedeno výše, ETP se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Evapotranspirace Potentielle. Tato stránka je o zkratu ETP a jeho významu jako Evapotranspirace Potentielle. Uvědomte si prosím, že Evapotranspirace Potentielle není jediný význam pro ETP evapotranspirace - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov

Metody stanovení evapotranspirace a Měření evaporace a transpirace porostu má význam pro studium tok ů vody a energie a energie v přirozených rostlinných spole čenstvech a na zem ědělských . 10 plochách. K měření se používá celá řada metod, v praxi se nej čast ěji využívá tzv.. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova perspiratio insensibilis (lat.), perspiratio sensibilis (lat.

Evapotranspirace Slovník cizích slo

 1. význam slova evapotranspirace: výdej vody v podobě vodní páry z rostli
 2. Význam evapotranspirace v hydrologické bilanci malého povodí The role of evapotranspiration in hydrological balance of small catchmen
 3. Evapotranspirace Souhrn výparu z půdního povrchu a transpirace rostlinami (ztráty vody vypařováním z rostlin). Přečtěte si více k pojmu Evapotranspirace
 4. evapotranspirace. Výraz (slovo) evapotranspirace a má tento význam: výdej vody v podobě vodní páry z rostlin. Další slova začinající na písmeno E. Slova s podobným názvem: čevapčiči, devaporace, evaporace, evaporimet
 5. 1) Anatomie: xylém a floém, transport 2) Význam vody pro rostliny, Adaptace rostlin při přechodu na souš 3) Obsah vody v rostlinách 4) Mechanizmy pohybu vody v rostlinách: • Vlastnosti vody • Vodní potenciál, osmóza, turgor • Příjem a výdej vody rostlinami • Vedení vody rostlinou - kořenový vztlak a transpirační sání 5) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu.
 6. Význam stromů pro krajinu si naši předkové uvědomovali přinejmenším od renesance. V té době začíná přechod od krajiny obývané a využívané, ke krajině utvářené, komponované, krajině kulturní. Taková evapotranspirace znamená roční službu z 1 ha lesa: (400 litrů/m 2).
 7. evapotranspirace-evapotranspiración . Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými. pokusit se vyhledat význam slova evapotranspirace v českém výkladovém slovníku . Reklama. Přidat odkaz do katalogu.

Význam Evapotranspirace V Hydrologické Bilanci Malého Povod

 1. evapotranspirace •Produkce biomasy 10 g /m2 za den odpovídá toku 4 W/m2 sluneční energie. •Evapotranspirace porostů dobře zásobených vodou měřená ve slunných dnech je až několik set W/m2 •Teplota uvolňovaná při dekompozici - podobný tok energie jako při produkci biomas
 2. Význam vody na Zemi. Voda je nejdůležitější složkou přírodního prostředí planety Země. Mezi jednotlivými geosférami se tak za mnohá tisíciletí ustálily složité procesy látkové výměny. kombinovaně pak evapotranspirace, výpar z ledu a sněhu - sublimace, výpar z půdy) tvorby oblaků spojenou s přenosem a.
 3. Co znamená podstatné jméno evaporace? Význam slova evaporace ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, italštiny a ruštiny
 4. znivý efekt evapotranspirace - výparu vody - je spojen se spotřebou energie (ochlazo-váním), zatímco vodní pára se sráží na chladných místech a přitom se uvolňuje skupenské teplo. Evapotranspirace tedy Význam vegetace a vody pro zmírňování klimatické změny
 5. me význam vegetace a vody v distri-buci slunečního záření, jejich přímou roli v tvorbě klimatu a význam vegeta-ce v městském prostředí. Klimatizační efekt vegetace vyjadřujeme v energe-tických jednotkách. Snímky pořizova- (evapotranspirace), což snižuje teplot

vyhodnocení evapotranspirace a hydrologické modelování Jitka Kofroňová Anotace Význam přesného určení radiační bilance a intercepce pro vyhodnocení evapotranspirace a hydrologické modelování Příspěvek vycházející ze dvou článků se zaměřuje na analýzu vlivu měřených a modelovaných hodnot radiace a intercepce na.

Translation for 'evapotranspirace' in the free Czech-English dictionary and many other English translations Vodní cyklus zemského povrchu. Zobrazuje transpiraci a evaporaci, které společně vytváří evapotranspiraci. Další související procesy jsou povrchový odtok a doplňování podzemní vody. Evapotranspirace (ET) je celkový výpar ze zemského povrchu do atmosféry, který se vztahuje k určitému území. 8 vztahy

Vodní cyklus zemského povrchu. Zobrazuje transpiraci a evaporaci, které společně vytváří evapotranspiraci. Další související procesy jsou povrchový odtok a doplňování podzemní vody. Evapotranspirace (ET) je celkový výpar ze zemského povrchu do atmosféry, který se vztahuje k určitému území. 40 vztahy Význam slova evapotranspirace ve slovníku cizích slov Přesné stanovení hydrologické bilance půdního profilu včetně aktuální evapotranspirace. Studium kontaminace půdy různými chemikáliemi, pocházejícími z průmyslové a zemědělské výroby Prvním krokem výpočtu je odhad referenční evapotranspirace ETr pro hypotetický.

PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EVAPOTRANSPIRACE V význam pro studium toků vody a energie v přirozených rostlinných společenstvech a na zemědělských plochách. K měření se používá celá řada metod, v praxi se nejčastěji využívá tzv. lyzimetrů, nádob naplněných půdou, kd Evapotranspirace •Evapotranspirace je souhrnný výpar z rostlin (transpirace) a z ostatních povrchů (evaporace). Význam spočívá v aktivní schopnosti rostlin aktivně ovlivňovat množství odpařené vody a tím ovlivňovat své okolí. Transpirace probíhá prostřednictvím průduchů, kterých je na listech rostlin 100 až několi 8. Definice evapotranspirace, význam evapotranspirace, druhy evapotranspirace, difúzní zákon, vztah mezi evaporací a kondenzací, podmínky pro vznik evapotranspirace, energetická bilance, výpar z volné hladiny, měření výparu, transpirace, intercepce, bilance ztrát dopadajících srážek 9 Význam evapotranspirace Druhy evapotranspirace Difúzní zákon Vztah mezi evaporací a kondenzací. • Evapotranspirace - souhrn výparu z půdy, transpirace rostlin a výparu povrchově zadržené vody intercepcí na rostlinách 2) SRÁŽKY: Dle místa vzniku: • Atmosferické - déšť, zmrzlý déšť, kroupy, krupky, sníh, mrholení, mlha • Horizontální-rosa, jinovatka, námraza Dle skupenství: • Pevné • Kapalné.

Evapotranspirace - PŘÍRODA

Voda se vypaří z oceánů, vodních toků, ze zemského povrchu, z rostlin (= evapotranspirace).Po kondenzaci páry dopadá srážkami na zemský povrch ve formě deště nebo sněhu.Zde voda odteče jako povrchová voda,vypaří se nebo vsákne pod zemský povrch pro doplnění živin.Podzemní doba postupně znovu vystupuje na povrch a děj. Na území České republiky se proto vyskytují oblasti, kde potenciální evapotranspirace významně převyšuje srážkové úhrny, viz obr. 1. Na povodích s vyšším zastoupením vodních ploch, případně při určování bilance vodních nádrží, je zapotřebí přesné určení výparu z vodní plochy The importance of an accurate estimation of the radiation balance and interception loss for the evaluation of evapotranspiration. Jitka Kofroňová, Václav Šípek, Miroslav Tesař. EGU, 2020. kofronova@ih.cas.c Význam vody Planeta Země je označována jako modrá planeta, protože tři čtvrtiny jejího povrchu tvoří voda celkový odtok z ČR kolem 30% srážek Evapotranspirace ta část vody, která spadne na zemský povrch a vrací se do atmosféry - vypařováním - transpirací rostlin - respirací živočichů - sublimací ledu a sněhu v.

Co je to evapotranspirace a co jí ovlivňuje? - Naše vod

Evapotranspirace z povrchů činí 15 až 20% výparu do atmosféry z celkového výparu (ostatní z oceánů). Méně než 10% vody vypařené z oceánů se pohybuje směrem na pevniny, zbytek spadne nad oceány jako srážky; ale 65% vody, která spadne na pevninu pochází z evapotranspirace na pevnině 'evapotranspiration' přeloženo v bezplatném českém slovníku, mnoho dalších překladů česk SUCHO. Sucho je velmi neurčitý, avšak v meteorologii a klimatologii často užívaný pojem, znamenající v zásadě nedostatek vody v atmosféře, půdě či rostlinách. Jednotná kritéria pro kvantitativní vymezení sucha neexistují, a to zvláště s ohledem na rozmanitá hlediska meteorologická, hydrologická, zemědělská, pedologická, bioklimatologická a celou řadu dalších. Fyziologický význam Evapotranspirace • Shrnuje všechny procesy vracející vodu do atmosféry • - evaporaci: přímá přeměna vody z vody, půd, sněhu a ledu • - transpiraci: přeměna vody z živých (rostlinných) organism.

Video: ET definice: Evapotranspirace - Evapotranspiratio

Výkladový slovník cizích slov - význam výrazu evapotranspirace

 1. Bakalářská práce: Význam evapotranspirace v hydrologické bilanci malého povodí Mgr. - obor Fyzická geografie a geoekologi, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze. Diplomová práce: Vliv změn krajinného pokryvu na konektivitu povodí Výzkumná činnost: Hydrologie. Hydrologické toky v systému půda-rostlina-atmosfér
 2. Evapotranspirace: členění na složky, výpar z volné hladiny. Principy stanovení ET, měřené související procesy. Klimatické charakteristiky lokality. význam pro RaA - odlišné pro hory a nížiny. Měření výšky sněhové pokrývkya vodní hodnoty sněhu (SWE
 3. Pod zemským povrchem se skrývá život, z něhož známe jen zlomek. Lesy, do nichž chodíme, byliny, do nichž sedáme na lukách, to vše se rychle mění, pokud se i jen pár milimetrů pod povrchem odehraje jakákoliv dlouhodobá změna. Její důsledky pak prostor ovládnou na dlouhou dobu. Poznání těchto vztahů připomíná dobrodružnou výpravu do Jurského parku
 4. Výraz (slovo) transcendence a má tento význam: přesahování smyslových i rozumových možností, skutečnosti. Další slova začinající na písmeno T. Slova s podobným názvem: autotransfuze, autotransplantace, evapotranspirace, intranzitivum, latrá
 5. Detaily výpočtu evapotranspirace v podmínkách malých hor-ských povodí se zabývali autoři [1] a [2]. Členitost půdního povrchu, typ vegetačního krytu a místní klimatické podmínky určují množství srážek, které dopadá na Význam intercepce v hydrologickém cykl
 6. Definice evapotranspirace, význam evapotranspirace, druhy evapotranspirace, podmínky pro vznik evapotranspirace, energetická bilance, výpar z volné hladiny, měření výparu, transpirace, Intercepce 9. Rozdělení odtoku, Dunneův diagram, hydrogram odtoku a jeho charakteristiky

Evapotranspirace je ). Význam spocívá v aktivní schopnosti a tím ovlivnovat své okolí. Transpirace probíhá , kterých je na listech rostlin 100 až nekolik set na mm ctverecní. Každý pruduch je zvlášt regulován, z tohoto pohledu funguje vegetace jako , reagující na jakoukoli zmenu okolního prostredí Velký význam proto v poslední době mají speciální postupy a přístupy, pomocí nichž lze na základě operativních informací o počasí vyhodnocovat aktuální vláhově-bilanční stav krajinného prostředí a kvalifikovaně tak odhadovat výskyt sucha a jeho vývoj v nejbližším období. resp. evapotranspirace) dosažených.

Význam evapotranspirace v hydrologické bilanci malého povod

 1. Management lesů - význam pro hydrologický cyklus a klima Příbřežní lesy přitahují v procesu evapotranspirace vzdušnou vlhkost z oceánů, a spouštějí tak koloběh vody, v jehož rámci je vlhký vzduch unášen dál do sušších vnitrozemských oblastí
 2. Den otevřených dveří. 9. prosince 2020 9.00 hodin, 11.00 hodin 13.00 hodin a 15.30 hodin. On-line setkání na Google mee
 3. Management lesů — dokument. a jeho význam pro vodu a klimatizaci krajiny. Je dobře známo, že lesy čistí vodu a na úrovni povodí, regionů i kontinentů zásadně ovlivňují dostupnost vody a regulaci teploty v krajině. • Odlesnění způsobuje v důsledku poklesu evapotranspirace, a tedy snížení dostupnosti atmosférické.
 4. Odhad evapotranspirace městské zeleně v areálu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Estimation of evapotranspiration from urban green spaces in premises of University Centre for Energy Efficient Buildings CTU in Prague. Anotac
 5. Kolektor 2 je definován v pískovcích středního turonu, byl vymezen v SZ části oblasti Hřensko-Křinice nad izolátorem 3/2. Kolektor 1 (D) představuje menší, často nesouvislé výskyty, zejména svrchnokřídových pískovců, ale i kvartérních sedimentů, má většinou jen lokální význam
 6. Definice evapotranspirace, význam evapotranspirace, druhy evapotranspirace, podmínky pro vznik evapotranspirace, energetická bilance, výpar z volné hladiny, měření výparu, transpirace, Intercepce. 9. Rozd ělení odtoku, Dunne ův diagram, hydrogram odtoku a jeho charakteristiky
 7. Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle1, P. Svoboda1, V. Vlček2, G. Kurešová1 1 Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně 2 Mendelova Univerzita v Brně Sucho a degradace půd v České republice - 201

Voda vzniká prudkým až explozivním slučováním vodíku s kyslíkem (hořením bezbarvým plamenem) podle rovnice: 2H 2 + O 2 → 2H 2 O, . za vývinu velkého množství tepla (exotermní reakce).Kromě toho vzniká jako vedlejší produkt vedle solí při neutralizaci kyselin zásadami, např.. HCl + NaOH → H 2 O + NaCl.. Voda je obsažena ve spalných plynech při hoření většiny. Evapotranspirace, význam v energetické bilanci rostlin s dopady na klima. Biogeochemické cykly C, N, P, cyklus vody a úloha rostlin v nich. Antropogenní vlivy. Praktická cvičení: Turnusová: mikroskopická zaměřená na anatomii a cytologii rostlin. (6 hodin) Rostlinná buňka a její součásti, Pletiva krycí, Stavba stonku.

Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky Ústav přístrojové a řídicí techniky ČVUT v Praze, odbor automatického řízení a inženýrské informatiky Technická 4, 166 07 Praha 6 123 E - intenzita evapotranspirace [kg.m-2.s-1], H - intenzita konvektivního toku tepla z aktivního povrchu do atmosféry [W.m-2] Naučit studenty metody a vyhodnocování meteorologických pozorování. Získat znalosti v oblasti vazeb atmosféra-půda-rostlina s důrazem na klimatický systém, jednotlivé meteorologické prvky a procesy se zaměřením na jejich bioklimatologický význam. Ovládat postupy interpretace meteorologických podkladů pro využití v terénu Téma/žánr: réva vinná - vinohradnictví - agrotechnika, Počet stran: 333, Cena: 424 Kč, Rok vydání: 2011, Nakladatelství: Grad

význam rybí obsádky pro rozvoj zooplanktonu a tím i fytoplanktonu, makrofyt a dalších organismů. 4. kapitola Dynamika koncentrace kyslíku a pH v eutrofních vodách. Husté porosty makrofyt a fytoplanktonu, které se často rozvíjejí v eutrofních nádržích, produkují kyslí Význam zeleně . Mikroklimatický význam Evapotranspirace představuje souhrnně výpar z půdy a transpiraci rostlin. Transpirace rostlin, hlavně stromů, tvoří klimatizační systém Země. Měřeními prováděnými v České republice bylo zjištěno, že v parcích je vzdušná vlhkost ve dne o 5 - 10 % vyšší než uvnitř. Význam v rostlině:součást chlorofylu, bílkoviny buněčného jádra, střední lamela buněčné stěny, regulace hydratace (antagonismus Ca), fotosyntéza - přenos fosfátů, (synergisté Mn, Zn Stromy i lidé jsou součástí ekosystému navzdory tomu, co si o tom myslí... Stromy čerpají energii a kyslík z prostředí města a tam ji také navracejí za současné evapotranspirace a výměny tepla s okolím a nezbytného zásobení vodou, slunečním zářením a minerály. Stromy ve městech žijí v areálech městských aglomerací a nevynikají druhovou pestrostí, kterou by. Evapotranspirace • Evapotranspirace je souhrnný výpar z rostlin (transpirace) a z povrchu půdy (evaporace). Význam spočívá v aktivní schopnosti rostlin aktivněovlivňovat množství odpařené vody a tím ovlivňovat své okolí. Transpirace probíhá prostřednictvím průduchů, kterých je na listec

Význam vody v krajině Pokles evapotranspirace o 1 mm v jediném dnu Uvolní se zjevné teplo cca 56 000 GWh (roční produkce všech elektráren v ČR) + nároky na vodu (podzemní/povrchovou) → když není voda, je horko větší -půdní voda je jako lidský pot. Význam synoptických příčin ve srovnání s dalšími mechanismy bude studován i v reanalýzách a ve výstupech klimatických modelů, což je důležitý krok ke zhodnocení (ne)věrohodnosti těchto výstupů a dalšímu vývoji modelů. (např. evapotranspirace, spojení mezi půdou, proudem a podzemní vodou, možnosti recyklace.

ETP definice: Evapotranspirace Potentielle

 1. Bylo by třeba hodnotit jednotlivé části roku ve spojitosti s příslušnými výdajovými a příjmovými hodnotami, z nichž nejvýznamnějšími jsou ovzdušné srážky a evapotranspirace. v Hydrologický rok má význam pro: a) zásobování půdy vodou (hlavně ze sněhových srážek); b) omezení ztrát vody v období.
 2. Koloběh vody Voda je krví planety a bez jejího pulzování by na souši nebyl možný život. Kromě velkého koloběhu vody, kdy voda vypařená oceány spadlá na pevninu stéká vodními toky zpět do moře, existuje ještě tzv. malý hydrologický cyklus, který má pro klima krajiny zásadní význam
 3. Mnoho autorů navíc podtrhuje význam deficitu vlhkosti během střídání krátkých vlhkých a dlouhých suchých období, malou úrodnost půd a půdně hydrologický režim. Dále pak sklon svahů, prohlubně, stupeň rozčlenění a přítomnost nebo nepřítomnost vrstvy laterických slepenců
 4. Lesnická práce - největší tuzemské nakladatelství lesnické odborné literatury, časopisy Lesnická práce a Svět myslivosti http://www.lesprace.cz/casopis.
 5. Zásadní význam mají dva toky energie, jejichž po ­ měr závisí na množství dostupné vody - zjevné teplo a latentní teplo výparu vody. Hlavním procesem přeměny sluneční energie v porostech není fotosyntéza, ale evapotranspirace, která účinně vyrovnává teplotní rozdíly v čase (mezi dne

Stále více stoupá význam výparu a evapotranspirace pro stav vody v půdě a pro zdroje povrchových vod. Ohroženost ob-lastí, kde výpar a evapotranspirace překračuje úhrny srážek, je znázorněna v mapce vodní bilance. V povodí Dyje tento stav nastal již v roce 2017 a vedl ke snížení disponibilních zdroj syn. evapotranspirace efektivní, evapotranspirace skutečná - celkový skutečný výpar z půdy a transpirace rostlin v přírodních podmínkách, tedy v podmínkách skutečného zavlažení. V oblastech rel. malých atm. srážek jsou hodnoty aktuální evapotranspirace podstatně nižší než hodnoty potenciální evapotranspirace Evapotranspirace Evapotranspirace porostu (E) je úhrnné množství vody vypařené na určitém místě z půdního povrchu a povrchu rostlin (evaporace) a vydané průduchy rostlin (transpirace). E se vyjadřuje v litrech vody na metr čtvereční nebo vmm, podobně jako úhrn srážek. Množství vypařené vody ovlivňují dvě skupiny faktorů denní evapotranspirace mokřadu jsou asi 4 mm vody (= 9 MJ m-2, skupenské teplo 1 l vody je asi 2,5 MJ = 0,7 kWh), tedy energie vázaná v 0,7-1 kg uhlí (na 100 ha se uvolní teplo odpovídající 750-1000 tunám uhlí!!!) Disipace sluneční energie (koloběh vody) disipativní ekologická jednotka (DEU) Koloběh vody a ztráty láte

evapotranspirace - význam slova Slovník cizích slo

evaporace - ABZ.cz: slovník cizích slo

Všechny tři cesty mají v přírodě svůj význam - odpařování pro krátký vodní cyklus, vsakování pro tvorbu podzemní vody a zásobování místních vodních toků, povrchový odtok s určitou mírou eroze potom formuje reliéf krajiny už od dávné historie. Jakým způsobem je vodní koloběh narušen v kulturní krajin Koloběh vody, význam vody v krajině (dotace 8/4) a. vlhkost vzduchu: b. evapotranspirace: c. oblaka, oblačnost a srážky: 5. Synoptická meteorologie (dotace 4/2) a. tlak a vítr, cirkulace atmosféry: b. vzduchové hmoty, cyklogeneze, předpověď počasí.

svůj nezastupitelný význam modely půdní vlhkosti využívající strukturu matematických vzorců a definovaných vztahů popisující chování systému půda-vegetace-atmosféra. Tyto postupy jsou Základním modulem je výpočet tzv. referenční evapotranspirace (ET 0),. Kutikulární transpirace. Stanovení transpirace rostlin. Transpirace je hlavním mechanismem výdeje vody rostlinou. Podíl kutikulární transpirace bývá vyšší u mladých listů a u listů rostlin pěstovaných ve stínu Rostlinu pak opouští přes kutikulární vrstvu (transpirace kutikulární) nebo štěrbinou průduchů (transpirace stomatární) referenční evapotranspirace za období vegetace máku (r = -0,9072). Velký význam má tento prvek také pro zachování struktury biomembrán a pro detoxikaci reaktivních forem kyslíku (Rehman et al. 2012). Jeho význam pro rostliny je v souvislosti s výše uvedenými funkcemi v metabolismu velký a výživ A. Inorganic nitrogen. Obvykle zahrnuje bez ohledu na původ amoniakální dusík N-NH 3, N-NH 4 +, dusitanový dusík N-NO 2 - a dusičnanový dusík N-NO 3 -.Označení a.d. není celkem správné, protože část dusíku může být organického původu Nadbytek, nebo na druhé straně nedostatek vody, či její zhoršená kvalita jsou limitujícím faktorem řady lidských činností. Studium a predikce povodní, sucha a monitoring kvality vodních zdrojů proto mají značný význam pro lidskou společnost. Hydrologická skupina na ústavu pro hydrodynamiku se zabývá několika tématy

evapotranspirace - slovník cizích slov onlin

Pouštní oblast Mu Us nacházející se na severu Číny dnes pokrývá plochu přibližně 40 000 kilometrů čtverečních. Nedávná snaha zastavit tu proces desertifikace výsadbou stromů došla svého naplnění, ale za cenu přečerpání zdrojů podzemní vody. Velká zelená zeď tak může do budoucna být velmi nestabilní záležitostí a ne zrovna ukázkou ekologické obnovy. publice. Význam znalosti crop ko-efi cientů v souvislosti s případnou závlahou však spočívá především Graf 4: Vláhová potřeba porostů kukuřice stanovená na základě rozdílů denních sum srážek (P, mm/den) a denních sum hodnot měřené aktuální evapotranspirace (ET c, mm/den) a denní hodnoty Bowenov Je nutno začít základními premisami, které vypadají jednoduše, jejich význam by měl být nezpochybnitelný, ale ne každý se jimi řídí a akceptuje je při návrhu a realizaci opatření v zemědělské i lesní krajině: Vodní toky přirozeně odvodňují krajinu

Význam evapotranspirace v hydrologické bilanci malého

Evapotranspirace MeziStromy

Co znamená evapotranspirace Slovník cizích slo

 • Superstar 2015 finalisté.
 • Japonské radikály.
 • Perkutánní endoskopická gastrostomie zavedení.
 • Lidice song.
 • 7 divů světa staré.
 • Sloučeniny křemíku.
 • Beholder čeština.
 • Utf 8 html.
 • Nejdelší schody v praze.
 • Očekávaná krize.
 • Zvětšené uzliny v tříslech při menstruaci.
 • Josef lada eva ladová.
 • Goons iop.
 • Shuffle music.
 • Psychothrillery 2016.
 • Obrázky stýská se mi.
 • Utek do divočiny.
 • Skříňka pod umyvadlo 90 cm.
 • Císařská konírna otevírací doba.
 • Akiane kramarik wikipedia.
 • Rk zvonek.
 • Cla dr max.
 • Sousedi 2 celý film.
 • Diskontní půjčka.
 • Www geek com watches.
 • Příčiny úmrtí v čr 2018.
 • Ford mustang 4.0 v6 wiki.
 • Škola rocku česká lípa.
 • Maria montessori principy.
 • Hale boppova kometa.
 • Stisk staforda.
 • Aktin břicho.
 • Monolithos hrad.
 • Výroba hašiše.
 • Filmová místa v praze.
 • Živnost koncesovaná.
 • Růžová lilie význam.
 • Závislost na pc test.
 • Řemenice ozubené.
 • Trombone pirates of the caribbean.
 • Úzkokolejka brno.