Home

Fyzikální veličina gravitační síla

Veličina Označení Základní jednotka Proč? Délka: l: m: longitud z řeckého: μέτρον (métrov) Dráha: s: m: Čas: t: s: tempus, time lat. secundus. Síla je fyzikální veličina, kterou užíváme k popisu vzájemného působení těles. Silové působení těles je vzájemné, působí-li tedy jedno těleso na druhé, nepůsobí druhé těleso na první. Síly působící na dálku jsou síly gravitační, magnetická a elektronická

Síla je fyzikální veličina, která popisuje, jak na sebe vzájemně působí dvě tělesa. Značka: F. Základní jednotka je [F] = 1 N (Newton [čti ňůtn]) Síla. Dvě tělesa na sebe můžou působit silou: na dálku pomocí silových polí. - magnetického pole, - gravitačního pole, - elektrického pole Fyzikální veličina gravitační síla. Za správnost a původ studijních materiálů neručíme. Na všechna tělesa, která leží při povrchu Země a neleží na ose otáčení Země, působí kromě gravitační síly také síla setrvačná směřující do středu Země. Výslednice sil je tíhová síla 6. třída - Síla Fyzikální veličina síla - označení, jednotky, měřidla, základní vlastnosti Jak zapisujeme naměřenou hodnotu síly F = 34 N označení hodnota měření jednotky Uvedení jednotky je nutné, bez uvedení jednotky by byl zápis špatně. Příklady na převody jednotek 2,5 kN = 2 500

Fyzikální veličina je, jako každá veličina, určitá vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má danou velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference. Lze ji tedy změřit nebo s ní počítat. Na rozdíl od technických a kvalimetrických veličin jsou fyzikální veličiny definovány obecně, tj. nezávisle na metodice měření, zpravidla vztahem k jiným. gravitační silou a hmotností nazýváme gravitační konstantou a označujeme g. Na Zemi platí, že g = 10 N/kg. Pro gravitační sílu na Zemi platí, pokud má těleso hmotnost m , pak je k Zemi přitahováno silou F g, kterou vypočítáme jakou součin: Gravitační síla Země = hmotnost . gravitační konstanta kde g = 10 N/kg. 1k Síla Síla je fyzikální veličina, kterou užíváme k popisu vzájemného působení těles. Síla může těleso: Gravitační síla ale není jediná, které působí na tělesa na Zemi. Působí zde ještě jedna síla, kterou znáte z kolotoče

Síla Charakteristika: Síla je fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles. Označení veličiny: F Jednotka: N (Newton) Převody jednotek síly: Sílu měříme siloměrem. Síla je tzv. vektorová veličina. Zajímá nás tedy její velikost, ale i směr a působiště. Proto jí zakreslujeme pomocí šípky Síla - fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles (působí-li jedno těleso na druhé, působí současně druhé těleso na první) - dochází ke změně - tvaru těles (=deformace) - pohybu těles (uvedení do pohybu, zastavení, změna rychlosti, změna směru) - síla může působit - při dotyk Nejprve vylušti všechny fyzikální křížovky na následujících dvou stranách. 1. Směr gravitační síly Zmenšíme-li plochu, na kterou působí kolmo síla F, tlak se . Jednotka tlaku Přístroj k měření síly Jednotka síly Těleso otáčivé kolem osy Síla při brzdění se nazývá gravitační síla. Na této stránce jsou výsledky na dotaz gravitační síla v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

Přehled fyzikálních veličin ZŠ - Fyzika na Vltav

6. Vzájemné působení těles popisuje fyzikální veličina síla. Značka: F, jednotka: N. 7. Pokud pustím míček z ruky, bude se pohybovat svisle dolu, protože na něj působí Země. Toto působení popisuje gravitační síla. 8. Pokud přiblížím magnet k železnému hřebíku, budu pozorovat, že se tělesa přitahují Síla. Síla (F) z anglického slova force, je vektorová fyzikální veličina udávající, jak na sebe působí tělesa (hmotné předměty) anebo pole (gravitační, magnetické, elektrické atd.). Účinky projevu síly mohou být statické (zdeformování těles) anebo dynamické (změna pohybového stavu) Síla je fyzikální veličina, která popisuje, jak na sebe vzájemně působí dvě tělesa. Značka: F Základní jednotka je [F] = 1 N (Newton [čti ňůtn]) Dvě tělesa na sebe můžou působit silou: na dálku pomocí silových polí - magnetického pole, - gravitačního pole, - elektrického pole (jako například gravitační pole na. Gravitační síla •Vzhledem ke své obrovské hmotnosti, stávají se planety zároveň obrovskými magnety. Přitahují tak všechno, co je v určitém dosahu. Říkáme, že působígravitační silou. •Gravitace je označení přitažlivého působení mezi tělesy. •Gravitací na sebe působí každá 2 tělesa

Tíhová síla v různých místech. Gravitační síla = síla, kterou se přitahují každá 2 tělesa. Hmotnost = vlastnost tělesa, je vždy stejná. Země se otáčením zploštila - na rovníku (dál od středu) přitahuje méně, než na pólech (blíž středu). Země se točí - odstředivá síla táhne tělesa ven (od osy rotace) Síla je vektorová fyzikální veličina, která udává, jak na sebe tělesa působí. Má pohybový a deformační charakter. Když do něčeho kopneme, působili jsme na daný předmět silou. Ten třeba odletí - pohybový účinek síly naší nohy. Nebo ho současně i prokopneme - deformační účinek síly naší nohy Síla je fyzikální veličina, kterou měříme pomocí siloměru. Síla se značí F a její jednotkou je newton (N). Síla je určena velikostí a směrem. Sílu znázorňujeme úsečkou se šipkou. Když na těleso působí více sil, můžeme najít jedinou sílu, tedy jejich výslednici Síla je fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles. Tělesa mohou na sebe působit, jsou-li v dotyku, ale i na dálku. Gravitační síla=hmotnost · gravitační konstanta Gravitační konstanta g ≐ 10 n/kg. Vytisknout. Hodnocení: (hodnotilo 11 čten. Síla je fyzikální veličina, která měří velikost vzájemného působení těles. Sílu označujeme písmenkem F, jednotkou je 1 Newton [N] (čti Ňůtn). Znázornění síly Sílu znázorňujeme úsečkou. Velikost úsečky naznačuje velikost síly, směr úsečky (šipka) naznačuje, kterým směrem síla působí

fyzikální veličina, značka Fg, síla, kterou se vzájemně přitahují každá dvě tělesa zrychlení, které gravitační síla udílí tělesu v daném místě páka, u níž obě síly působí na stejné straně od osy otáčen Fyzikální pole je oblast prostoru, která působí na látky, které mají schopnost s daným polem interagovat, vyměňovat si bosony daného pole. Fyzikální pole má své vlastnosti, které se projevují jako působení sil. Fyzika rozlišuje několik fyzikálních polí. Mezi základní patří pole gravitační, elektrické a magnetické

Doplň chybějící písmena : Každá fyzikální veličina má: 1) - - z - v 2) z - - - k - nejmenší gravitační síla Země ? Zdůvodni. 1. 2. 3 Do obrázku dokresli směr, ve kterém Země gravitační sílou působí na jednotlivá tělesa. Zem Začneme silou bez, které se neobejde téměř žadná fyzikální disciplína. Síla je vektorová veličina, která vyjadřuje míru vzájemného působení těles (věcí ) nebo polí (gravitační, magnetické), to znamená, že je určena velikostí síly a směrem kterým síla působí. Značí se velkým F a šipkou nad ním, neho s. Síla. Síla - fyzikální veličina, kterou popisujeme vzájemné silové působení těles. značka: F. jednotka: 1 . N (Newton) další jednotky: kN, MN. Vztah mezi jednotkami: 1 MN = 1 000 kN = 1 000 000 N. 1 kN = 1 000 N. Velikost síly měříme siloměrem. Gravitační síla. Země přitahuje tělesa . gravitační silou . F. g. Jestliže jedno těleso působí na druhé, působí i druhé na první (např. závaží a pružina).. Síla: - fyzikální veličina - charakterizuje vzájemné působení těle

Fyzikální veličina gravitační síla — 5 gravitační pole

 1. I.FYZIKÁLNÍVELIČINYAJEDNOTKY Fyzikálníveličinacharakterizujefyzikálnívlastnosti,stavy fyzikálníchobjektůajejichzměny,kterélzezměřit
 2. Newtonův gravitační zákon je fyzikální zákon, který popisuje gravitaci jako přitažlivou sílu - gravitační sílu, kterou na sebe působí tělesa v závislosti na svých hmotnostech a vzájemné vzdálenosti. Formuloval jej Isaac Newton na základě analýzy pohybu Měsíce kolem Země, planet kolem Slunce a na základě znalosti Keplerových zákonů
 3. Gravitační síla: - je to fyzikální veličina - značí se F g - základní jednotka 1 Newton [ňůtn] - 1 N - vedlejší jednotky jsou mN, kN, MN - měří se siloměrem - základní vzorec: F g = m ∙ g (kde m je hmotnost tělesa v kilogramech, g je gravitační zrychlení, g = 9,81 m/s2 ≈ 10 m/s2
 4. Síla . F ( N ) - síla F g = m · g . F g ( N ) - gravitační síla . m ( kg ) - hmotnost tělesa . g ( N/kg ) - gravitační konstanta . Výslednice sil stejného směru : F = F 1 + F
 5. Síla je fyzikální veličina. Značka: F: Jednotka: 1 N kN, MN: Tlak. Tlaková síla = síla, která vyvolá tlak (působí kolmo na plochu). Tlak je fyzikální veličina. Značka: p: Jednotka: Vedlejší jednotky: 1 Pa (Pascal) F g = gravitační síla, kterou Zem.
 6. Gravitační síla. VY_32_INOVACE_FY_21. Tomáš Prejzek. ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem. Duben 201
 7. Fyzikální veličina popisující vzájemné působení těles. Zpět. Síla 2000. Závisí na gravitační konstantě, čím větší - tím větší gravitační síla. Zpět. F g. 3000Jak velkou gravitační silou působí Země na meloun o hmotnosti 4 kg

4) Gravitační síla Čím je větší hmotnost tělesa, tím větší silou na něj Země působí Velikost gravitační síly F g , kterou je těleso o hmotnosti m přitahováno k Zemi, dostaneme, když hmotnost tělesa m násobíme činitelem g = 10 N/kg Gravitační síla . F. g = m . g (N). Tlak, tlaková síla. Pozor, nová fyzikální veličina! Jmenuje se tlak, značí se . p, její jednotkou je pascal, značka . Pa. Jak k ní dojdeme? Působí-li síla . F . kolmo na plochu . S, budeme ji nazývat tlaková síla. A právě podíl tlakové síly a plochy na kterou působí se nazývá. Síla. Skládání sil. Posuvné účinky síly. Otáčivé účinky síly. Deformační účinky síly. Těžiště tělesa. Tření. Mechanické vlastnosti kapalin. Mechanické vlastnosti plynů. Meteorologi Síla (velký nadpis, nová kapitola) - fyzikální veličina popisující vzájemné působení těles - působením síly může dojít k: o změně pohybu tělesa o změně tvaru tělesa o rozdělení sil na několik částí - tělesa na sebe mohou působit: o při dotyku o na dálku gravitační síla magnetická síla Fyzikální veličina gravitační síla má značku ? F g ? S ? N ? f; Urči základní jednotku gravitační síly ? newton ? metr ? kilogram ? stupeň; Jak se nazývá fyzikální jednotka označená N.

Síla - fyzikální veličina, značka F, jednotka newton (N) Gravitační síla - F. g = m . g, kde g = 10 N/kgObsah plochy - značka S, jednotky m2, dm2, cm2, mm2. Účinky síly - pohybové a deformační. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizac Tlaková síla, která působí na určitou plochu se projevuje jako tlak.Tlak je fyzikální veličina- značka p. Tlak vypočítáme, když velikost tlakové síly vydělíme velikostí plochy , na kterou působí. p = F. t. S. N. m. 2. jednotka. Newton na m2. N. m. 2. 1 = 1 . P. a - pascal. Větší jednotky: 1 kilopascal ( kPa ) = 1000 P gravitační konstanta: N.m^-2.kg^-2: 6e-11 N.m^-2.kg^-2: Newtonův gravitační zákon: λ: vlnová délka: m: mikrovlnná trouba = 13 cm, viditelné spektrum = 400 až 800 nm-μ: permeabilita prostředí: H.m^-1: vakuum = 1,26e-6: míra magnetizace v důsledku působení magnetického pole: π: poměr obvodu kružnice a jejího průměru-3.14. Síla Charakteristika: Fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles. Označení veličiny: Zastupuje jí písmeno F. Díky silovému působení dochází k: Pohybu objektů Zastavení pohybu Změně směru Změně rychlosti Změně tvaru Jednotka: Jednotka síly je Newton (N) Síla Fyzikální veličina popisující vzájemné působení těles. Působí při dotyku nebo i na dálku (např. gravitační síla). Značí se F Základní jednotka - 1 Newton (N) Silou 1 N přibližně působí na moji dlaň závaží o hmotnosti 100g Odvozené jednotky - 1 kiloNewton (kN) - 1 kN = 1000 N Příklady na převody.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Intenzita gravitačního pole v daném místě pole je definována jako podíl gravitační síly , která v tomto místě působí hmotný bod, a hmotností tohoto bodu: ; . Intenzita gravitačního pole je vektorová veličina, která má stejný směr jako gravitační síla působící v daném bodě na hmotný bod G je gravitační konstanta (G = 6,67.10-11 N.m2.kg-2). Síla je vektorová veličina, ale ve vztahu (7.1) počítáme jen její velikost jako skalár. Směr síly je v informaci, že gravitační síla je vždy přitažlivá. Tak, jak je Newtonův gravitační zákon zformulován v (7.1), je omezen na hmotné body, ted Síla. Síla - fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles - působí-li jedno těleso na druhé, působí současně druhé těleso na první - tělesa na sebe mohou působit - při dotyku - na dálku prostřednictvím silového pole (gravitační, magnetická, elektrická síla) - dochází ke změně - tvaru těle Fyzikální veličiny Délka Objem Hmotnost Hustota Teplota Čas Síla Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Pohyb tělesa 7. ročník Pohyb tělesa Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb tělesa Skládání sil Tíhová síla a těžiště Gravitační síla Newtonovy zákony Tlak Třen

Veličina Vzorec Poznámka; hustota: r = m/V : rychlost: v = s/t : gravitační síla: F g = mg : tlak: p = F/S : hydrostatický tlak: p h = hrg : tlaková síla kapaliny: F h = Shrg : vztlaková síla: F vz = Vr k g: platí pro plyn i kapalinu, V - objem tělesa v kapalině či plynu, r k - hustota plynu či kapaliny v níž se těleso. Síla Je vektorová veličina, která je určena velikostí, směrem orientací a jednotkou. /F/=1N. Izolované těleso, izolovaný hmotný bod : Hmotný bod je fyzikální model tělesa, kdy tělesu ponecháme je hmotnost ale zanedbáme rozměry. Izolované těleso- těleso na, které nepůsobí žádná síla 5. která fyzikální veličina se vypočítá tak, že hmotnost dělíme objemem 6. síla, kterou jsou tělesa přitahována k Zemi 7. název tlaku, který má značku p h 8. která fyzikální veličina má jednotku N.m 9. základní jednotka hmotnosti 10. která fyzikální veličina má značku v 6

Hmotnost, síla a gravitační síla Sada umožňuje provedení 21 pokusů Jak změřit intenzitu síly. Síla je fyzikální veličina Různé typy sil. Hmotnost Jak porovnat dvě hmotnosti. Jak změřit hmotnost Měření hmotnosti v desetinném . metrickém systému Násobky kilogramů. Fyzikální veličina. V čem spočívá měření fyzikální veličiny? Síla. Jednotka síly. Druhy fyzikální interakce. Měření hmotnosti těles. Třetí Newtonův pohybový zákon. Zákon zachování hybnosti. Užití 3. Newtonova pohybového zákona a zákona zachování hybnosti Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon 1. fyzikální veličina - DÉLKA: - Značka: d, jednotka tím menší gravitační síla na něj působí Čím větší je hmotnost tělesa, tím větší gravitační síla na něj působí Tíha tělesa(G) se projevuje tlakem na vodorovnou podložku nebo tahe

fyzikální veličina, číselná hodnota a jednotka veličiny, délka, objem, hmotnost a jejich jednotky, hustota látky a její jednotka, aritmetický průměr, změna objemu tělesa při jeho zahřívání či ochlazování, teplota tělesa. síla, její jednotka a znázornění síly, gravitační síla, vztah mezi gravitační silou. Síla Identifikátor VY_32_INOVACE_PreJa10 Anotace Prezentace určená ke shrnutí učiva o síle, k opakování učiva. SÍLA Ty máš ale sílu! Síla(F) je fyzikální veličina, kterou popisujeme vzájemné silové působení těles nebo silové působení polí na těleso. Je určena velikostí a směrem

Fyzikální veličina - Wikipedi

Nejprve vylušti všechny fyzikální křížovky na následujících dvou stranách (vpisuj do bílých políček). 1. Směr gravitační síly Zm enšíme-li plochu, na kterou působí kolmo síla F, tlak se . Jednotka tlaku Přístroj k měření síly Jednotka síly Těleso otáčivé kolem osy Síla při brzdění se nazývá Síla •Síla je fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles - označení F jednotka N newton čteme ňútn. Síla •Působení: -Při doteku -Na dálku - silové pole •Gravitační •Magnetické •Elektrické / elektromagnetické. Síla •Účinky síl gravitační zrychlení Gravitační - síla, kterou se vzájemně přitahují všechna tělesa s nenulovou hmotností. gravitační konstanta hmotnost Země Tlaková je síla, která tlačí na nějakou plochu; vyvolává tlak. Třecí síla je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost a směr tření mezi tělesy tělesy Gravitační síla je přitažlivá síla, kterou na sebe působí jakákoliv dvě hmotná tělesa, aniž musí dojít k jejich přímému dotyku. K popisu silového působení gravitačního pole je zavedena fyzikální veličina intenzita gravitačního pole

PPT - 13

Fyzikální veličiny :: škol

PPT - Fyzika PowerPoint Presentation, free download - ID

gravitační síla - křížovkářský slovní

Síla = vzájemné působení těles (n apř. zatlačíme rukou na lavici) Silou na sebe mohou působit i tělesa, která se nedotýkají, např. 1. elektrická síla mezi hřebenem a vlasy. 2. magnetická síla mezi magnetem a hřebíkem. 3. gravitační síla nás přitahuje k Zemi. Síla může mít na těleso různé účinky: 1. změna pohybu Applet - tíha, síla Friction - tření Stiffness spring - tuhost pružiny (jemná, tvrdá) Show energy - ukaž energii pro: Celková Tepelná Elastická - pružná Gravitační kinetická SÍLA Pojem síla Slon lehce vyvrací stromy, láme chobotem velké větve - má velkou sílu Silný člověk zvedne těžké. Víme, že krychle mají stejný objem. Velikost tlakové síly na vodorovnou podložku závisí na tíze krychle. Tíha tělesa je přímo úměrná hmotnosti tělesa; G = m · g Protože krychle mají stejný objem, závisí hmotnost tělesa jen na hustotě látky, ze které je krychle zhotovena; m = ρ · V, kde m je hmotnost, ρ hustota, V objem. . Čím větší hustotu má látka, tím.

PPT - Tlaková síla, tlakPPT - Síla PowerPoint Presentation - ID:5812130

SÍLA - převody jednotek online Výpočetnice

2) Fyzikální veličina, která popisuje velikost náboje. Značí se Q nebo q. [Q] = C (coulomb) = A × s. Náboj jednoho coulombu projde průřezem vodiče při proudu 1 A za 1 s. Když má částice nebo těleso elektrický náboj, má schopnost vyvolat silové působení mezi dalším tělesem s elektrickým nábojem 7. GRAVITAČNÍ POLE -187-7.1 Fyzikální pole - základní charakteristika a popis -187-7.2 Gravitační síla, intenzita gravitačního pole -188-7.3 Keplerovy zákony a Newtonův gravitační zákon -191-7.4 Gravitační pole hmotného bodu a kulového tělesa -195-7.5 Gravitační síla a síla tíhová -197

Síla, znázornění síl

tematická oblast Fyzikální veličiny Předmět Fyzika Anotace: Materiál slouží k seznámení žáků s fyzikální veličinou síla frontální formou (přípona notebook) a formou samostudia na moodlu (text ­ přípona pdf) Šablona, číslo materiálu III/2­13, 1 • gravitační (tíhové zrychlení) Fg=m.g (bude velmi malé, protože hmotnost bubliny bude velmi malá, skoro zanedbatelná tedy ~ 0) • Další síla bude síla odporu prostředí Fp=K.S.v^2 (ta závisí na rychlosti letu bubliny a jejím průměru (ploše), Konstanta odporu prostředí závisí na tvaru - bublina je koule

Síly - Jihlavsk

Co je to SÍLA? SÍLA je fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles. gravitační silou nebo elektrickou silou. Vypočítej SÍLU: Jeřáb dokáže zvednout těleso s hmotností 100 t. Jakou přitom musí na těleso působit sílou Zformuloval to, čemu říkáme Newtonův gravitační zákon. V něm popsal, že síla mezi dvěma tělesy, což je vektorová veličina, je vždy přitažlivá. Směr je vždy k sobě navzájem. Gravitační síla mezi dvěma tělesy se bude rovnat velkému G, což je ve skutečnosti jen číslo, za chvíli uvidíme, že velmi malé mi gravitační silou 9,81 N. Tento závěr je velice dobře pozorovatelný v 11. řádku tab. 1. ZÁVĚR POKUSU Na těleso v gravitačním poli Země působí gravitační síla, která je přímo úměrná hmot-nosti tělesa. Čím je hmotnost tělesa větší, tím větší gravitační síla na těleso působí a na-opak

Síla, fyzikální síla

fyzikÁlnÍ veliČina znaČka zÁkladnÍ jednotka vzorec pro vÝpoČet dÉlka (drÁha, hloubka) , h,( ,ℎ) i =∙ gravitaČnÍ sÍla (tÍha vyjadřujeme zkráceně: Země působí na Měsíc gravitační silou o velikosti Fg nebo dokonce: Na Měsíc působí gravitační síla F g. Síla je tedy fyzikální veličina, kterou měříme např. siloměrem na základě deformačních účinků, jednotkou je newton (1 N). Síla tedy umožňuje kvantifi-kovat vzájemné působení těles

Druhý Newtonův pohybový zákon (zákon síly) - FYZIKA 007

Síla. gravitační síla. třecí síla. odstředivá síla. skládání sil . Síla a pohyb. Trajektorie - dráha pohybu. Děléní pohybu podle trajektorie a podle rychlosti (přímočarý, křivočarý, rovnoměrná, nerovnoměrný) Rychlost jako fyzkální veličina. výpočet průměrné rychlosi. převody jednotek délky, času a rychlost gravitační činitel - g (10 N/kg) délka - l,s, (obojí možné) hmotnost - m. čas - t. rychlost - v. elektrický proud - I - (ampér) zrychlení - a. síla - F (newton) moment síly - M (N.m) tlak - p (pascal) výkon - P (watt) Komentáře. nějakej dobrák vám sem dá aspon základní fyzikální značky a vy ho za to ještě seřvete. je to fyzikální veličina - zn: F, jednotka : 1N; popisuje vzájemné působení těles; dá se měřit siloměrem; v grav. poli Země působí na každé těleso gravitační síla - závisí na hmotnosti tělesa, její působiště zakreslujeme v těžišti; účinky síly na těleso: a) posuvné. b) otáčivé. c) deformačn Táhnoucí dívka vyvolala působením síly - akce, to že druhá síla - reakce bude působit na ni samotnou. Hybnost hmotného bodu je vektorová fyzikální veličina, definovaná jako součin hmotnosti a okamžité rychlosti hmotného bodu. p = m × v [p] = kg × m × s -1 (kilogram metr za sekundu prostřednictvím silových polí - gravitační pole. magnetické pole. elektrické pole. Síla je určena: velikostí. směrem. působištěm. Síla F je vektorová fyzikální veličina. Jednotkou síly je newton (N). Sílu F znázorňujeme orientovanou úsečkou, jejíž délka vyjadřuje velikost síly. F = │F│ = 3 Síla valivého odporu závisí jak na materiálu (ten je v obou případech stejný), tak na poloměru tělesa, které se valí. Tato závislost na poloměru je popsána nepřímou úměrou - čím větší poloměr, tím menší valivý odpor

 • Party set mickey mouse.
 • Naviják kotevní šňůry.
 • Velikosti bot us.
 • Jak dlouhý překlad nad okno.
 • Jeddah tower progress.
 • Televize barrandov týden s prezidentem.
 • Zdeněk burian výstava praha 2019.
 • Pepsico toma.
 • Malování na obličej čaroděj.
 • Rozdělení cnc strojů.
 • Yzomandias mikina.
 • Odkaz na zákon.
 • Thermal apartman velky meder.
 • Ničivé zemětřesení film.
 • Larvy motýlů.
 • Simpsonovi speciální čarodějnický díl.
 • Springer spaniel bazos.
 • Městský úřad velké meziříčí.
 • Doprava paříž versailles.
 • Washington capitals logo.
 • Tepelná izolace ytong.
 • Monolithos hrad.
 • Ikea recyklace.
 • Pánský pásek boss.
 • Artis lyže.
 • Etologie skotu.
 • Tom hra.
 • Kopačky adidas predator 18.1 fg.
 • To pravé jídlo při těhotenské cukrovce.
 • Minch yoda.
 • Mr hankey gif.
 • Struktura obchodní schůzky.
 • Velký kulatý kartáč s přírodními štětinami.
 • Drží se blechy ve vlasech.
 • Metallica tour dates 2018.
 • Kari s kokosovým mlékem.
 • Starověké řecko filosofie.
 • Fluorid sodný cena.
 • Origami papír.
 • Podmořský fotoaparát.
 • Lidsko zvířecí hybrid.