Home

Požární odolnost železobetonu

- Požární odolnost prostě pppodepřených desek ze železobetonu a předpjatého betonu s výztuží v jednom a ve dvou směrech 13. POZNÁMKA L y a L x jsou rozpětí desky s výztuží ve dvou vzájemně kolmých směrech, kde L y je větší rozpětí. Osová vzdálenost a se vztahuje pro spodní vrstvy výztuže o Požární odolnost stavebních konstrukcí = doba, po kterou je stavební konstrukce schopna odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám, aniž by došlo k porušení její funkce, které jsou specifikované mezními stavy požární odolnosti. Požární odolnost musí být zachována po celou životnost stavby. Požární odolnost se udává v minutách a je jí přiřazena tato. Požární odolnost v minutách Pol. Název konstrukce 15 30 45 60 90 120 180 klas./ roz. 1 Stropy betonové, staticky určité1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 Desky z hutného betonu), výztuž v jednom směru nebo lx / ly > 1,5; krytí hlavní výztuže 1) REI 60 101) 10 25 REI 6

požadovanou požární odolnost sta čí ten čí vrstva. Tím se snižuje i jejich hmotnost. Také výsledné zvýšení hodnoty požární odolnosti (15 - 180 min) je velké. Na druhou stranu jsou také k řehké a špatn ě snáší dynamické namáhání. Ve srovnání s požárními nát ěry mají také horší vzhled, takže jejich. 5 CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI Požární odolnost požárn ě d ělicích a nosných konstrukcí na rozdíl od stavebních hmot, které jsou charakterizovány ho řlavostí, se vztahuje ke stavebním konstrukcím. Mezní stavy požární odolnosti lze ozna čit symboly uvedenými v tabulce 1

1.4 Požární odolnost - Vnější stěny Tabulka 1.4.1 - Požární odolnost vnějších stěn z cihel Porotherm podle ČSN EN 1996-1-2 (tabulkové hodnoty) Tabulka uvádí požární hodnoty omítnutých i neomítnutých vnějších nosných a nenosných stěn. V obou případech stěny splňují kritéria E-celistvost a I-izolace, přičemž nosné stěny navíc splňují kritérium R. Tím bylo automaticky zrušeno hodnocení požární odolnosti nechráněných ocelových sloupů a nosníků v závislosti na součiniteli průřezu O/F, resp. A m /V. Podle zrušené normy bylo možno jednoduše posoudit, zda požární odolnost nechráněného ocelového prvku vyhoví či nevyhoví velmi častému požadavku na R15. 2

S tímto typem stropu lze doložit požární odolnost EI 30 při činnostech v prázdném prostoru stejně jako v níže uvedené oblasti. Použití tohoto systému může pomoci zajistit únikové cesty železobetonu, železobetonové stropy nebo stropy z předpjatého betonu KIT-11-01/2008 - S 3 ≥ 90 m Indexem šíření jsou omezeny též povrchy v prostorech s vyšší koncentrací osob (požární úseky skupiny U1 a U2 dle ČSN 73 0802) a lze se tak setkat např. s omezením i s ≤ 50 až 100 mm/min. Index šíření je zkoušen dle české zkušební požární normy ČSN 73 0863 a pro určitou skupinu převážně dříve. b) Požární klasifikace konstrukce: požární odolnost (rozdělení interiéru - segmentace) Zatímco se výrobky klasifikují závisle na jejích reakcích na oheň, jsou střechy, stěny, podlahy, stropy a také stavební systémy, včetně vzduchových kanálů a potrubí klasifikované na základě jejích ohňové odolnosti Požárně bezpečnostní řešení stavby se zpracovává na základě § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, a to v souladu s technickými podmínkami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Stavbaweb

Stavební prvky (ocelové, betonové, dřevěné), které mají nosnou funkci v objektu, vykazují danou požární odolnost. V případě, že je požární odolnost těchto prvků nižší než hodnota požadovaná projektem, je nutno tyto prvky dodatečně ošetřit materiálem, který jejich požární odolnost zvýší Požární tabulky a značky Vítáme Vás v kategorii Požární bezpečnostní tabulky a značky katalogu bezpečnostních tabulek, značek a značení fy TECHNOR print, s.r.o. Hradec Králové.. Požární bezpečnostní tabulky nás informují na umístění prvků požární ochrany nebo vyznačují únikovou cestu či nouzový východ požární odolnost konstrukčních skladeb nebo nosných prvků, odstupové vzdálenosti a požární otevřenost obvodových stěn. 1 Reakce výrobků na oheň. Reakce na oheň je důležitým ukazatelem toho, jak výrobky při své konečné aplikace ve stavbě přispívají svou hořlavostí k rozvoji a intenzitě vznikajícího požáru Dům železobetonu - klady a zápory . Dům z železobetonu má výhody a nevýhody. Výhody jsou: dlouhá životnost ; požární odolnost; neteče vlhkost; odolnost vůči statickým a dynamickým zatížením. Když mluvíme o zásluhách, lze také poznamenat, že hlavní věcí je univerzálnost materiálu Výhodou konstrukce od LLENTABU byla přesnost, rychlost a požární odolnost Ing. Michal Koval: Já osobně už od roku 2006, ta spolupráce má společného jmenovatele v podobě investora, tj. firmy DŘEVO TRUST, pro kterého již LLENTAB realizoval řadu hal po celé republice

Požární odolnost - co udává, jak se značí a jak ji zvýši

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami, ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí, ed.2; ČSN 73 0822 Požární bezpečnost staveb - Šíření plamene po povrchu stavebních hmot; ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých láte požární odolnost podhledů v rozsahu EI 15 až EI 90 pro jednotlivé systémy popsané v kapitole V. b) Podle ČSN 73 0856 - podhledy s požární odolností Rp. Hodnota Rp vyjadřuje příspěvek podhledu k požární odolnosti sesta-vy s nosnou konstrukcí. Norma obsahuje také podmínky pro aplikaci hodnot Rp při stanovení požární. Tato požární odolnost je hodnocena v časové linii, tedy kolik minut stavba vydrží stabilní pro odchod lidí a případnou asistenci záchranných složek. O to na jakou úroveň musíme zajistit požární bezpečnost stavby se starají normy požární klasifikace stavebních výrobků a stavebních konstrukcí, zejména pak reakce na.

1.4 Požární odolnost - Podklad pro navrhován

Protipožární nátěry, nástřiky, protipožární ochrana stavebních konstrukcí - revize protipožárních nátěrů. S protipožárními nátěry se setkáváme stále častěji při výstavbě nových průmyslových a prodejních hal, bytové výstavbě, rekonstrukcí půdních prostor, rekonstrukcí historických objektů Výhody železobetonu zahrnují především volnost v tvarovém řešení stavby a zároveň variabilitu prostoru. V případě prefabrikované konstrukce nám šetří čas tolik na stavbě cenný. Důležitá vlastnost je vyšší požární odolnost oproti jiným typům konstrukcí Vlastnosti železobetonu ↑ Výsledkem nízké tepelné vodivosti železobetonových konstrukcí je jejich požární odolnost. Z tohoto důvodu se tento materiál také používá při uspořádání průmyslových zařízení, kde je nutné pracovat s vysokými teplotami Informace o studiu. Specializace Požární bezpečnost staveb (3. a 4. ročník programu Stavební inženýrství) Studenti získávají základy navrhování konstrukcí pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb se zaměřením na problematiku požární bezpečnosti.Aby jako požární specialisté uměli připravit, realizovat a ověřit požárně bezpečnostní řešení. ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, 2009. ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí, 2007. ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň, 2010

Hodnocení požární odolnosti ocelových konstrukcí podle

betonový stropní nosník je zaiazen do tabulky požární odolnosti prostë podepiených desek ze železobetonu s výztuží v jednom smëru dle normy ÖSN EN 1992-1-2: Požární odolnost prostë podepFených desek ze železobetonu a pFedpjatého betonu s výztuží v jednom smëru a ve dvou smërech Požúrní odornost REI Iminl 30 45 60 9 Požární a akustický katalog Fermacell - page 56-57. 56. 57. Označení Schéma. Nosná konstrukce. Požární ochrana. Požární odolnost. ekvivalentní. tl. betonu. Materiál. Dosažení požadované požární odolnosti. u stěn nebo stropů z železobetonu nebo. předpjatého betonu (při chybějící min. krycí. Normová požární odolnost R 30 R 60 R 90 R 120 R 180 R 240 nosníky ze železobetonu a pFedpjatého betonu Nejmenší rozméry (mm) možné kombinace a a bmn kde a je prúmérná osová vzdálenost výztuže a bminje šíFka trámu tloušt'ka stojiny bw tiída WB 80 80 100 120 150 170 tiída WA 80 100 110 130 150 170 tiída WC 80 100 100 12

Požární odolnost žb prvk ů (stropní desky, pr ůvlaky, sloupy) je závislá na rozm ěrech, ale i na tl. Krytí výztuže. V p řípad ě nedostate čného krytí je možné zajistit požadovanou požární od olnost použitím:-nástřiku omítkovinou,-přímým obkladem,-zav ěšeným podhledem Požadavky na požární odolnost pro: nosné konstrukce → např. výrobky z betonu, železobetonu, pórobetonu, keramiky, kovu, skla b) A2 s určitým omezením → pro objekty s požární výškou h ≤ 22,5m → u vyšších objektů nebo v .PP a další P Požární odolnost - materiálová odolnost vůči krátkodobému působení otevřeného ohně v případě požáru Tepelná odolnost - je schopnost betonu udržovat své vlastnosti při dlouhodobém nebo dokonce konstantním vystavení vysokým teplotám během provozu tepelných jednotek

Vybrané požárně technické charakteristiky stavebních

 1. ut, při tloušťce 21 mm se zvýší na 120
 2. Co znamená požární odolnost? Než odpovíte na otázku, jak určit stupeň požární odolnosti, musíte pochopit, o co jde. Jedná se o indikátor, který vám umožňuje určit možnou odolnost určité místnosti vůči účinkům požáru. Můžete jej vypočítat podle pravidel SNiP
 3. Vybrané výplně budou splňovat požadavek na požární odolnost či využití pro účely bezpečného úniku z objektu v případě požáru. Kličky a rozety jsou z broušeného nerezu nebo v úpravě titanové. Proti zemní vlhkosti je objekt izolován fólií FATRAFOL 803. Střešní plášť ploché střechy je realizován jako.
 4. Hilti Příklepové vrtáky - TE-YX (SDS Max) - Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu
 5. Při výstavbě každé budovy se v etapě projektu uvažuje o organizaci nouzových východů, evakuačních tras v případě nouze a umístění protipožárních zařízení. Ale vzít v úvahu tyto momenty je možné pouze tehdy, znáte-li stupeň požární odolnosti budovy
 6. Kromě podhled u s klasifikací Rp (viz ochrana oceli a železobetonu) se vyskytují rovněž podhledy ve funkci samostatného požárního předělu - klasifikace EI. Tyto EI podhledy mohou být namáhány ohněm nejenom zdola, ale i shora. Podhled Rp pouze zvyšuje požární odolnost stávající stropní nosné konstrukce

Požární klasifikace - Paroc

Zavěšené podhledy - jsou vodorovné konstrukce, které svými vlastnostmi (např. vzhled, tepelná izolace, požární odolnost) doplňují stropní nebo střešní konstrukci. Jedná se o nenosné konstrukce, které mohou být jednoduché nebo složené z více vrstev Řešení požární odolnosti pod značkou Knauf FIREWIN - Firma Knauf představuje zcela novou značku pro svá řešení požární ochrany pod názvem Knauf FIREWIN. Ta bude zastřešovat nejenom již zavedená řešení na bázi sádrových desek, ale hlavně nové komplexní řešení požární ochrany, které sádrové desky daleko přesahují

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) BOZP

d) Pokud je izolace nutná z hlediska požární ochrany musí být dodrženy uvedené dolní meze tloušfky a objemové hmotnosti. Pokud izolace není nutná z hlediska požární ochrany, ale je možno ji použít (nesnižuje požární odolnost konstrukce), müže být použita izolace dle bodu b) nebo c) Help > Posudky betonových dílců (do verze 14.1) > Požární odolnost > Výsledky zjednodušené metody. Posoudí mezní přetvoření železobetonu. ŽB - interakční diagram. Posoudí mezní vnitřní síly, které může průřez vyrobený z železobetonu přenést

Protipožární obklady - Unifas

 1. Monolit ze železobetonu. Díky své tvarové variabilnosti se nejčastěji využívá při nepravidelných půdorysech s velkými otvory na schodiště či galerii. Výhody: Jednoduchá montáž, dobré tepelněizolační a akustické vlastnosti, požární odolnost
 2. 1 SANACE BETONU Komplexní Češení pro opravy a ochranu 1elezobetonu OBSAH 02 Opravy betonu, řízení ochrany a koroze v železobetonových konstrukcích 04 Klíčová stádia procesu ochrany a oprav 06 Základní příčiny poškození a degradace betonu 08 Přehled Zásad ochrany a oprav betonu 10 Zásady ochrany a oprav betonu 11 Know-how společnosti Sik
 3. Hlavní výhody jádrového vrtání železobetonu s chlazením vodou. Kotvy jsou chemicky odolné, odolné proti vibracím, mají dobrou odolnost proti korozi a požáru. které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením
 4. ; provedení prosklené, plné hladké nebo kazetové; dveře otočné nebo posuvné manuálně i automaticky, vnitřní i venkovní provedení; výroba požárních poklopů a světlíků; výroba a prodej.
 5. Systémy zahrnují požární ochranu především pro: karbonové lamely pro dodatečné zvýšení únosnosti železobetonových konstrukcí (například při rekonstrukcích) Pro dodatečné zvýšení únosnosti železobetonu slouží technologie lepení karbonových (uhlíkových) lamel na taženou stranu železobetonových konstrukcí
 6. Ztracené bednění ZB 50. Jako náhrada klasického bednění pro výstavbu z prostého betonu, železobetonu. Skládají se na sucho do výšky max. 1m před zalitím
 7. Výhodou kleneb je především jejich dobrá statická únosnost, požární odolnost, trvanlivost ve vlhkém prostředí, vzhledem k hmotnosti dobré akustické vlastnosti, dlouhá životnost.; Nevýhodou kleneb je především velká hmotnost, pracnost při provádění, velká tloušťka stropní konstrukce, nerovnost podhledu. Zpět na pozemní stavitelství obsa

Skripta - požární ochrana staveb FIRE GROUP s.r.o. Malostranská 23 742 42 Šenov u Nového Jičína protipožární systémy a zařízení IČ 26880822 DIČ CZ26880822 odborná činnost, školení PO, BOZP tel.: +420 556 700 556 fax: +420 556 700 556 [email protected][email protected l zvýšená odolnost proti přenosu hluku a spolehlivý akustický útlum (kročejový útlum) l zvýšená požární odolnost dřevěného stropu l celkové prodloužení životnosti a spolehlivosti dřevěného stropu l kompletní certifikovaný systém upevnění VB od jednoho výrobce s dlouholetými praktickými zkušenostmi Nevýhody Požární odolnost trámového stropu Dřevěné stropy - TZB-inf . Trámové stropy s podhledem na trámcích představují dvojitou nosnou konstruk­ci. Spodní trámky (rákosníky) dimenze přibližně 100/180 mm slouží pouze pro přenos zátěže samotného podhledu Výhodou těchto stropů je velká únosnost, odolnost, tuhost v horizontální rovině, libovolné tvarování a velká požární odolnost. Z hlediska velkého zatížení svislých konstrukcí, základů a i vlastní konstrukce stropu je velká objemová hmotnost železobetonu nevýhodná

Video: Požární tabulky a značky - Bezpečnostní tabulky a značk

Hlediska požární bezpečnosti dřevostaveb v České republice

 1. Požární odolnost : hmota nezápalná a nehořlavá sanace železobetonu 1,2 kg m-2 pro 2 - 3 nátěry Balení: 25 kg v papírových pytlích s PE vložkou 10 kg v papírových pytlích s PE vložkou 5 kg v kbelících nebo PE sáčcích 1 kg v PE sáčcíc
 2. Specializuje se na vývoj, výrobu, montáž a servis CE certifikovaných produktů (dle EN 16034: 2014): TEXTILNÍ ROLETOVÉ POŽÁRNÍ UZÁVĚRY: FIBREroll EI (bez zkrápění vodou, požární odolnost: EI 60-C1/EI 45-C1/EW 60-C1), FIBREroll EW (požární odolnost: E 30/EW 30, E60/EW 45
 3. erální panely (požární odolnost - využití jako požární stěny či požární předěly, kompaktní prvek - rychlá montáž, kde je nosný skelet tvořený z oceli či železobetonu, tak i pro zděné stavby ať již nové nebo stávající. Provětrávaná fasáda zcela nahradí klasické zateplení polystyrenem
 4. Požární odolnost : hmota nezápalná a nehořlavá sanace železobetonu 1,2 kg m-2 pro 2 - 3 nátěry ochrana oceli proti korozi 0,8 - 1 kgm-2 pro 2 - 3 nátěry Balení: 25 kg v papírových pytlích s PE vložkou 10 kg v papírových pytlích s PE vložkou 5 kg v kbelících nebo PE sáčcích.
 5. .] stěna z prostého betonu stěna ze železobetonu železobetonový strop krytí výztuže.
 6. Požární odolnost, reakce na oheň NP - Nosný překlad z železobetonu a pórobetonových příložek. Díky zakomponovaným pórobetonovým příložkám se jedná tedy o zateplený nosný překlad s ponížením tepelných mostů. Jedná se o nosné překlady s optimalizovanou hodnotou zatížení. Tato vlastnost je dosažena díky.
Není zeď, jako zeď… - ESTAV

Stěnové panelové železobetonové panely - jak postavit

Počátky historie užití betonu jsou kladeny do doby starých Římanů, ačkoliv archeologické nálezy potvrzují, že již staří Egypťané dokázali v omezené míře využít výsledků procesu hydratace. Ve 2. století př. n. l. Římané těžili v okolí města Pozzuoli v Neapolske provincii, růžový, písku podobný materiál, tvořený jemným sopečným popelem obsahujícím. Požární odolnost těsnění spár musí být shodná s požadovanou dobou požární odolnosti konstrukce, v níž se vyskytují (viz 4.9). V případě obvodových stěn pod terénem není třeba posuzovat požární odolnost těsněných spár. Při rozboru tohoto článku normy a jeho aplikace na dané detaily bylo Ing požární odolnost sloupů v budovách mohou být až 3 hodiny. Musí být proto k dispozici postupy pro docílení požadované požární odolnosti CFDST sloupů. Doposud bylo v návrhových normách (Eurokód 4, 2005; Kodur a Mackinnon, 2000; DBJ 13-51, 2003*) pro různé země představeno několik řešení výpočtu požární odolnosti CFS

Chemická patrona RSB je součást certifikovaného systému fischer Superbond FSB, který je vhodný pro vysoká zatížení v tlačené i tažené zóně betonu. ETA Option 1 zároveň pokrývá aplikaci v seizmicky aktivních oblastech a požární odolnost R120. Systém je vhodný pro kotvení těžkých ocelových konstrukcí, protihlukových stěn nebo vysokokapacitních regálů Požární odolnost--obal.qx

Železobetonové sloupy a ocelové vazníky se doplňují v

Každá stavba a tedy i dřevostavba dnes musí splňovat řadu základních požadavků, které jsou stanoveny zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 312/2005 o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky. Jsou to mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti. Ztracené bednění ZB 40. Jako náhrada klasického bednění pro výstavbu z prostého betonu, železobetonu. Skládají se na sucho do výšky max. 1m před zalitím

03301 ORDEXAL ZLB a ORDEXAL B - pro železobetonové a

Jako náhrada klasického bednění pro výstavbu z prostého betonu, železobetonu. Skládají se na sucho do výšky max. 1m před zalitím. Podezdívky plotů, jímky, žumpy, bazény, opěrné zdi, základové pasy RD. Doporučená tloušťka zdiva Požární odolnost-A Přesný tva Další nevýhodou dřevostaveb je nižší požární odolnost v porovnání se silikátovými materiály, jako je cihla a beton. Požární odolnost lze zlepšit obklady z nehořlavých materiálů nebo retardéry hoření. Dřevo je specifické tím, že má v každém směru různé vlastnosti, je to tzv. ortotropně-anizotropní materiál II Stupeň požární odolnosti a skladu pro sloupec použit s Požární odolnost 0,75 hodin. povolena v budovách všech stupňů požární odolnosti použity sádrokarton podle GOST 6266-89 obklad kovových konstrukcí, jak zlepšit jejich odolnost proti ohni Firma Knauf představuje zcela novou značku pro svá řešení požární ochrany pod názvem Knauf FIREWIN. Ta bude zastřešovat nejenom již zavedená řešení na bázi sádrových desek, ale hlavně nové komplexní řešení požární ochrany, které sádrové desky daleko přesahují. Mezi prvky pasivní požární ochrany patří všechny produkty, které chrání konstrukce před. Požární odolnost stavebních konstrukcí. - ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory. - ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb. Změny staveb. - ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody. z monolitického železobetonu, od výškové úrovně +4,000 m je nosná konstrukce.

Keramické tvárnice nebo pórobetonové zdivo?Hlavní technické charakteristiky modulárních parkovacíchZtracené bednění ZB 30Aplikace cementovláknitých desek v konstrukcích schodišť v

železobetonu. Minimální uložení betonového jádra na zdivu je 250 mm. UPA profily je možné na stavbě dle potřeby zkrátit. Malta Ytong zdicí malta n Výborná požární odolnost n Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem n Ekologická nezávadnos Nehořlavost a požární odolnost. Nevýhody monolitických stropů. Velká staveništní pracnost. Mokrý proces výstavby. Dlouhá doba tuhnutí a tvrdnutí betonu, která prodlužuje proces výstavby. Závislost na klimatických podmínkách - omezení výstavby v zimním období. Nutnost technologických přestávek 37) Požární riziko, stupně požární bezpečnosti 38) Požární odolnost stavebních konstrukcí 39) Požární uzávěry 40) Dveře na únikových cestách 41) Požární bezpečnost fasád, požární pásy 42) Kontaktní zateplovací systémy, požární požadavky 43) Možnosti zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukc Požární odolnost se udává v minutách a definuje dobu, po kterou konstrukce odolává účinkům požáru, aniž by došlo k poškození její funkce a celistvosti. Dům tedy po tuto dobu stále stojí a pokud během této doby dojde k uhašení požáru, neměl by se zhroutit Pokud to není povinností tak si myslím ,že tento test je holý nesmysl a akorát dokázal ,že prodávané desky s E60 opravdu mají danou požární odolnost. 0 / 0 25.6.2009 19:2 Provádí se z ocelových plechů, monolitického železobetonu, železobetonových prefabrikovaných dílců nebo z plastických hmot. Je umístěn na střeše ventilátorové věže a v jeho středu je osazen ventilátor. - požární odolnost - nasákavost - prodyšnost - odolnost proti hnilobě a plísním - stupeň vzduchové.

 • Populace čr.
 • Kazachstán dovolená.
 • Neporazitelný 2 online.
 • Buffer data type.
 • Tvrz lošany prodej.
 • Jak spravne past konicky.
 • Forma na šachovnicový dort.
 • Tamron 18 270.
 • Wind river zajimavosti.
 • Špatný kvásek.
 • Syracuse university.
 • Quicksilver luna maximoff.
 • Intraarteriální trombolýza.
 • Daruji za odvoz vrchlabi.
 • Tiskárna tiskne růžově.
 • Filmová škola čimelice.
 • Ledové království na ledě 2017 brno.
 • Ruské fotoaparáty.
 • Jak poznám že mu můžu věřit.
 • Biologie rostliny.
 • Český jazyk základní škola.
 • Mudr pavelec diskuze.
 • Prvnacci zsodolenavoda cz.
 • Hovězí žebra sous vide.
 • Vanish gold carpet care navod na použití.
 • Newyorská romance csfd.
 • Xfn wiki.
 • Utahovací moment šroubů kol kia.
 • Mudr. němcová oční brno křenová.
 • Rýže natural.
 • Brnění levé ruky infarkt.
 • Google ovládání mobilu hlasem.
 • Omalovánky dinosauři ke stažení.
 • Trida pevnosti 8 8.
 • Powerpoint poster template a0.
 • Stomie komplikace.
 • Parkety v paneláku.
 • Hypnoza rizika.
 • Projekt vesnického domu.
 • Vodící postroj pro psa.
 • Jak položit vinylovou podlahu na osb.